[Air-L] Upcoming Conference Notice - 20th Oct 2008: Young People, Mobile and Internet Technologies 2008 - Maximising Opportunities, Addressing Challenges

Sangeet Bhullar sangeet at wisekids.org.uk
Sun Jul 27 08:36:38 PDT 2008


Apologies for cross-posting. *Diary Marker Text*

Dear Colleagues,

WISE KIDS are in the process of organising a National Conference in Wales
together with the Wales Internet Safety Partnership (WISP), entitled:

Young People, Mobile and Internet Technologies 2008 - Maximising
Opportunities, Addressing Challenges

The conference will be held at the Richard Ley Development Centre in Swansea
on the 20th of October 2008.

The conference will focus on raising awareness of young people's use of
Internet and mobile technologies, and will examine what issues educators,
youth professionals and policy makers need to address to ensure that young
people have the necessary skills and knowledge to use these media
confidently, and explore the opportunities these present. Challenges and
risks associated with these media will also be discussed, and the conference
will explore the legal and safeguarding issues that schools and other
organisations need to address to minimise risk caused by misuse of these
media.

The key strands will be around innovative use of technology in education,
children's experiences in virtual worlds, digital literacy, e-safety - legal
and good practice guidelines. It is hoped that this conference will
stimulate discussion, ideas and concrete action points that can help the
sector move forward as a whole, in a way that truly supports young people,
and those who work with them.

To register an interest in attending this conference, please visit:

http://www.wisekids.org.uk/conf 

and complete the form. We will send you a notice when registration for this
conference opens officially. This is anticipated to be the end of August
2008. It is anticipated that the conference registration fee will be
approximately £87.00.

Also, please feel free to circulate this notice to any of your colleagues
who may be interested to attend.

Best wishes,
Sangeet

Sangeet Bhullar, PhD.
Executive Director
WISE KIDS
Company No. 4572181

WISE KIDS: Promoting Innovative, Positive and Safe Internet Use

Tel: 44 (0)1633-673339/ 44 (0)7900911940
email: sangeet at wisekids.org.uk
skype id: sangeetbhullar
http://www.wisekids.org.uk


This email and any file attachments sent with it may have confidential or
privileged information. These are intended solely for the individual(s) to
whom the email is addressed. If you have received this in error, you may not
copy, forward, disclose or use any part of it. Instead, please delete it and
all copies of it from your system and notify Sangeet Bhullar immediately by
sending an email to sangeet at wisekids.org.uk or calling +44 (0)7900 911940.
Thank you. This email has been scanned for viruses by Norton AntiVirus.


============================================================================
=

Ymddiheuriadau am anfon 'Dyddiadur' ddwywaith 

Annwyl Gydweithwyr,

Mae WISE KIDS wrthi’n trefnu cynhadledd genedlaethol yng Nghymru ar y cyd â
Phartneriaeth Diogelwch Rhyngwyd Cymru (WISP), o dan y teitl:

Pobl Ifanc, Technolegau Symudol a Rhyngrwyd 2008 - Uchafu Cyfleoedd, Taclo
Heriau

Cynhelir y gynhadledd ar 20 Hydref 2008, lleoliad Canolfan Ddatblygu Richard
Ley, Abertawe.

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar wella ymwybyddiaeth o ddefnydd pobl
ifanc o’r rhyngrwyd a thechnolegau symudol. Bwriedir trafod pa faterion sydd
angen eu taclo gan addysgwyr, gweithwyr ieuenctid a llunwyr polisïau er mwyn
sicrhau bydd y sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol gan bobl ifanc i’w
defnyddio’n hyderus, ac ymchwilio’r cyfleoedd maent yn cynnig. Bydd hefyd yn
trafod heriau a risgiau’r cyfryngau hyn, ynghyd â’r materion cyfreithiol a
diogelwch yn wynebu ysgolion a chyrff eraill.

Bydd elfennau allweddol y gynhadledd yn trafod defnydd o dechnoleg yn
addysg, profiadau plant o feysydd rhithwir, llythrennedd digidol,
e-ddiogelwch – canllawiau cyfreithiol ac arferion da. Y gobaith yw bydd yn
symbylu trafodaeth, syniadau a mesurau ymarferol i helpu’r sector i symud
ymlaen, wrth gefnogi pobl ifanc a’r rhai sy’n cydweithio â nhw.

Gallwch gofrestru diddordeb yn y gynhadledd wrth lenwi’r ffurflen yn:

http://www.wisekids.org.uk/conf  

Byddwn yn cysylltu â chi pan fyddwn yn dechrau cofrestru swyddogol ar gyfer
y gynhadledd. Rhagwelir bydd hynny tua diwedd Awst 2008. Rhagwelwn bydd ffi
gofrestru’r gynhadledd tua £87.00. 

Cofiwch ddosbarthu’r hysbysiad hwn i unrhyw gydweithwyr a allai fod â
diddordeb mewn dod i’r gynhadledd.

Cofion gorau,
Sangeet Bhullar

Sangeet Bhullar, PhD.
Executive Director
WISE KIDS
Company No. 4572181

WISE KIDS: Promoting Innovative, Positive and Safe Internet Use

Tel: 44 (0)1633-673339/ 44 (0)7900911940
email: sangeet at wisekids.org.uk
skype id: sangeetbhullar
http://www.wisekids.org.uk


Mae'n bosibl fod yn y neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau ffeil a anfonir
gyda hi wybodaeth gyfrinachol neu freintiedig. Ar gyfer yr unigolyn /
unigolion y cyfeiriwyd yr e-bost ato / atynt yn unig y bwriadwyd hi. Os
ydych wedi ei derbyn trwy amryfusedd, ni chewch gopïo, anfon ymlaen, datgelu
na defnyddio unrhyw ran ohoni. Yn hytrach, a wnewch chi ei dileu hi a phob
copi ohoni o'ch system a hysbysu Sangeet Bhullar ar unwaith trwy anfon
e-bost at sangeet at wisekids.org.uk neu ffonio +44 (0)7900 911940. Diolch.
Sganiwyd yr e-bost hwn am firysau gan Norton AntiVirus.
More information about the Air-L mailing list