[Air-L] Call for Participation: Symposium on Privacy, Security and Forensics in the Digital Age

Sarah Merry skmerry at gmail.com
Mon Aug 6 08:35:36 PDT 2012


*Neges ddwyieithog yw hon - Gweler isod ar gyfer y fersiwn Gymraeg*

*This is a bilingual message.  Please see below for Welsh version.*Symposium jointly hosted by Aberystwyth University and the National Library
of WalesVenue: National Library of Wales, Aberystwyth

Date: 6th September 2012Privacy, Security and Forensics in the Digital AgeThis event aims to explore the boundaries of public and private in the
digital ecology and includes contributions from a diverse range of fields
including forensics, security, law, information science and archival
science.  Presentations will focus on privacy within the context of the
challenges it raises for social and mobile media, cyber security and cloud
forensics. It will be very much an interdisciplinary event, with
opportunities to explore areas of convergence and divergence.  Participants
will have the chance to consider collaborative approaches to the increasing
challenges of defining legal boundaries, use/misuse of technological
capabilities and changes in popular perceptions of what constitutes public
and private.The Programme and further information about the sessions and speakers can
be found at:

http://www.aber.ac.uk/en/dis/research/privacy-security-forensics-symposium/.Registration is £35 and the deadline is the 30th August 2012.If you have any questions, please contact the symposium co-ordinator,
Kirsten Ferguson-Boucher (knb at aber.ac.uk), or Sarah Merry (skm08 at aber.ac.uk).
Please use email to contact us if possible, as we will usually be able to
respond more quickly.  However, if you do need to speak to somebody
personally, the number is (01970) 622160.------------------------------------------------------------------------------------------------Symposiwm a drefnwyd ar y cyd gan Brifysgol Aberystwyth a Llyfrgell
Genedlaethol CymruLleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Dyddiad: 6 Medi 2012Preifatrwydd, Diogelwch a Fforenseg yn yr Oes DdigidolNod y digwyddiad hwn yw archwilio’r ffiniau rhwng y cyhoeddus a’r preifat
yn yr ecoleg ddigidol, ac mae’n cynnwys cyfraniadau o amrywiaeth eang o
feysydd, gan gynnwys fforenseg, diogelwch, y gyfraith, gwyddor gwybodaeth a
gwyddor archifau.  Bydd y cyflwyniadau’n canolbwyntio ar breifatrwydd yng
nghyd-destun yr heriau mae’n eu codi i’r cyfryngau cymdeithasol a’r
cyfryngau symudol, seiberddiogelwch a fforenseg cwmwl. Digwyddiad
rhyngddisgyblaethol fydd hwn, â chyfleoedd i edrych ar feysydd sy’n
gorgyffwrdd neu’n wahanol. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael y cyfle i
ystyried ymdriniaethau rhyngddisgyblaethol i fynd i’r afael â’r heriau
cynyddol o ddiffinio ffiniau cyfreithiol, y defnydd/camddefnydd o alluoedd
technolegol a newidiadau mewn canfyddiadau poblogaidd am yr hyn sy’n
gyhoeddus a’r hyn sy’n breifat.Gellir gweld Rhaglen y digwyddiad, a rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r sesiynau
a’r siaradwyr yn:

http://www.aber.ac.uk/cy/dis/research/privacy-security-forensics-symposium/.
Y ffi cofrestru yw £35 a’r dyddiad cau yw 30 Awst 2012.Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â chydlynydd y symposiwm,
Kirsten Ferguson-Boucher (knb at aber.ac.uk), neu Sarah Merry (skm08 at aber.ac.uk).
Gofynnwn i chi gysylltu â ni drwy e-bost os oes modd, gan y bydd hyn yn ein
galluogi i ymateb yn gynt fel rheol. Serch hynny, os ydych angen siarad â
rhywun yn uniongyrchol, ffoniwch (01970) 622160.More information about the Air-L mailing list